Tại sao cây trồng biến đổi gen lại bị cấm trong canh tác hữu cơ?

Tại sao cây trồng biến đổi gen bị cấm trong canh tác hữu cơ? Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người. Hệ thống thường cấm sử dụng các hợp chất được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp hóa học, như kháng sinh, hormone…

Content Protection by DMCA.com