Hiểm họa môi trường từ việc lạm dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học

Hiểm họa môi trường từ việc lạm dụng thuốc BVTV & phân bón hóa học Với mục tiêu gia tăng sản lượng và lợi nhuận trong canh tác nông nghiệp, các loại thuốc BVTV và phân bón hóa học được áp dụng vào sản xuất một cách thiếu kiểm soát. Không thể phủ nhận những…

Details